Főoldal / Nevelés

NevelésAz Iskolánkban folyó nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei:

  - Nevelő-oktató munkánk a szülő - diák - pedagógus bizalomteljes kapcsolatára, gyermekcentrikus pedagógiai szellemünk továbbvitelére épüljön!
  - Biztosítjuk minden tanulónk számára az egyenlő bánásmódot és szocio-kulturális hátterüket figyelembe véve a hátrányaik kompenzálására, esélyegyenlőségük megteremtésére törekszünk.
  - Az oktatási nevelési folyamat során olyan korszerű, maradandó ismeretek átadására, elsajátítására törekszünk, melyek megalapozzák tanulóink sikeres iskolakezdését és továbbtanulását.
  - Iskolánk minden tanulóját el kell juttatnunk teljesítményük maximumához. Ehhez felmérjük és fejlesztjük a tehetségük kibontakoztatáshoz szükséges készségeiket, képességeiket, jártasságaikat.
  - A harmonikus személyiségfejlesztéshez az alábbi értékeket tartjuk mérvadónak közösségformáló és az egyéni boldogulást is elősegítő szerepük miatt: testi-lelki egészség, tolerancia, empátia, demokratizmus, becsületesség, megbízhatóság, felelősségtudat, szüleik - barátaik - nevelőik - embertársaik tisztelete és szeretete és a haza szeretete.
  - Hozzásegítjük tanulóinkat ahhoz, hogy társas kommunikációjuk fejlesztésével, elsajátítsák a mai kor követelményeinek megfelelő európai viselkedéskultúrát és az iskolai demokratizmus, és közéletiség gyakorlásával megkönnyítjük társadalomba való beilleszkedésüket. Tiszteletben tartjuk etnikai származású tanulóink identitástudatát.