Főoldal / Küldetésünk

KüldetésünkKorszerű, maradandó alapismeretekkel rendelkező, továbbtanulásra, önálló ismeretszerzésre képes, a világ dolgai iránt érdeklődő, társaival szemben toleráns, a társadalmi elvárásoknak megfelelő tanulóifjúság képzése, egyéni bánásmóddal esélyt adni számukra az ÉRTELMES életre.

Oktatási-nevelési céljaink:

  - korszerű, maradandó ismeretek, konvertálható tudás biztosítása.
  - Korszerű tanulási technikák elsajátíttatása.
  - tanulóink harmonikus személyiségjegyeinek kialakítása.
  - demokratizmusra, közéletiségre nevelés.
  - egészséges életmódra, környezetvédelemre nevelés.
  - más nemzetek, etnikumok kultúrájának megismerése, hagyományápolás, a szülőföld, haza szeretete.
  - hatékony idegen nyelvi képzés az uniós elvárásokra való felkészítés.
  - minden tanulónk részesüljön a számára legmegfelelőbb oktatási formában, egyéni bánásmódban! Teremtsük meg esélyegyenlőségük lehetőségeinek fe1tételeit!

Tanórai képzéseink:

Pedagógiai Programunkban nagy hangsúlyt fektetünk az alapozó tantárgyak (matematika, magyar nyelv- és irodalom). Kiegészítve a délutáni kismatematikus és dráma szakkörrel. Már 1. osztálytól lehetőséget biztosítunk tanítványainknak az idegen nyelvek (angol, német) tanulására. Előbb játszóházi foglalkozások keretében, a későbbiekben emelt óraszámban. Felső tagozatban a második idegen nyelv felvételére is van lehetőség. 8. osztályban tehetséges tanulóink nyelvvizsgát is tehetnek. Informatika oktatásunk is 1. évfolyamtól indul. Zene és képzőművészeti képzésünk keretében választhatnak tanulóink az énekkar, gitár, furulya valamint a rajz tehetségműhely foglalkozásaink közül.Tanórán kívüli szakkörök:

A XXI. századi általános iskoláknak számos szülői- és diák elvárásnak kell megfelelniük Folyamatosan megújuló intézményünk ezért sokféle képzést nyújt. Olyanokat, amelyek képessé teszik a gyerekeket arra, hogy továbbtanulhassanak, illetve felnőtté válva eligazodjanak az egyre inkább globalizálódó világunkban. A 2021/2022-as tanévben induló első osztályokban német és angol nyelvi előkészítő, játszóházi foglalkozás választható, szakköri kereteken belül. Az idegen nyelv tanítása 3. osztályban kezdődik angol és német nyelven. Alternatív program: szakképzett logopédus segíti a gyerekek tanítását. Egyéb, az iskolára jellemző specialitás: a nyugodt tanulást, felkészülést napközis foglalkozások keretében tudjuk biztosítani, a 7-8. évfolyamon pedig tanulószobai foglalkozást tartunk. Szakköreink célja a gyermek szabadidejének hasznos eltöltése mellett a tehetségkutatás- és gondozás. Ezek a dráma, kismatematikus, rajz, énekkar, gitár, furulya, népismeret, tömegsport, sakk, pénzügyi - gazdálkodási ismeretek, második idegen nyelv, német tehetségműhely, német társalgás, magyar felvételi előkészítő, matematika felvételi előkészítő, természettudományi, informatika (5. évfolyam) szakkörök. Egy körültekintően megválasztott szakkör a gyermek egész életére kihathat. Az ének-zene tanítást és az énekkar munkáját elősegíti új, elektromos zongoránk, iskolai műsorainkat is színesebbé tehetjük vele.

A szülők korai munkakezdésére és a munka befejezésére is gondolva, reggeli (6:45 órától) és délutáni (17:00 óráig) szervezett felügyeletet biztosítunk.

Az iskola, a Pro Prudentia Alapítvány segítségével támogatja a tanulók és a nevelők munkáját az Alapító Okiratában megfogalmazott célok elérésében.

Egyéb információ Nagy Emese intézményvezető-helyettestől kérhető a 52 / 531-601 -es telefonszámon. E-mail: fazekasaltalanos@fmisk-debr.sulinet.hu